မျက်နှာဖုံးပုံရိပ်

အလှပရေးရာ

နန်း အိ အိ ဇာ မှ သ ရ ဖူ မ ဂ္ဂ ဇင်း အား ၁ ၉ ၈ ၅ ခု နှစ်၊ နို ဝင် ဘာ လ တွင် ရုပ် ရှင် သ ရ ဖူ မ ဂ္ဂ ဇင်း အ မည် ဖြင့် စ တင် ထုတ် ဝေ သည်။

"Order မှာယူနိုင်ပါပြီ..."